Diaconaal beleidsplan 2023-2026

Laatst bijgewerkt: 02 februari 2023 commentaarronde Moderamen en KKR (Jan 2023)

 

Inleiding

In dit beleidsplan is door de diaconie het diaconale beleid voor de komende jaren vastgelegd. Het plan heeft zijn oorsprong in het beleidsplan van onze kerk (versie 1.0 vastgesteld d.d. 11-2-2021).

Visie

Wij willen een kerkelijke gemeente zijn waar we het geloof in God, Jezus en de Heilige Geest belijden. Wij willen zijn liefde delen met anderen, verbonden met mensen om ons heen, ver weg en dichtbij. We mogen tot eer van God samenkomen in erediensten en andere bijeenkomsten om de onderlinge band te versterken en verbonden te zijn met elkaar. Onze diaconale opdracht is informeren, hulp dichtbij, hulp ver weg en het voorbereiden en dienen bij het Heilig avondmaal.

Missie

We willen een zichtbare gemeente van Christus zijn in onze omgeving, dus niet alleen binnen onze gemeente, maar ook in het dorp.

Samenstelling van de Diaconie:

 • Voorzitter (de voorzitter vertegenwoordigt de diaconie in het moderamen)

 • Secretaris

 • Penningmeester

 • wijkdiakenen

Wat verstaan wij onder diaconaat? 

 • Het bevorderen van het diaconaal bewustzijn voor heel de gemeente door het verstrekken van informatie;

 • Invulling geven aan financiële of andere materiële problemen binnen de wijken en andere diaconale doelstellingen in dorp en regio (Hulp Dichtbij);

 • Invulling geven aan hulpverlening wereldwijd bij noodsituaties (Hulp Ver weg);

 • Voorbereiden en dienen bij het Heilig avondmaal.

Diaconaat is niet alleen hulpverlening. Het is ook de inspanning te komen tot een rechtvaardige, vreedzame en duurzame samenleving.

Kerntaken van het diaconaat (Hoe voeren wij het Diaconaat uit?)

Het diaconale werk is veelzijdig. Diakenen geven leiding aan het diaconaat in de gemeente. Zij behoeven niet alles zelf te doen, maar kunnen waar mogelijk gemeenteleden inschakelen. 


 

Samengevat hebben wij de taken als volgt onderverdeeld:

 • voorbereiding en deelname aan de eredienst;

 • toerusten;

 • helpen en doorverwijzen;

 • maatschappelijk welzijn en sociale vraagstukken;

 • inzamelen en besteden diaconale gelden;

 • (ambitie) jeugddiaconaat;

 • Voorbereiden en dienen bij het Heilig avondmaal waarbij de Diakenen de gemeente als het ware voorgaan.

In dit plan geven we aan hoe we invulling geven aan deze taken.

Voorbereiding en deelname aan de Eredienst

Door alle onderdelen van de liturgie loopt de rode draad van het diaconaat. Dit komt extra tot uitdrukking in de viering van het Heilig Avondmaal

De inbreng van de diakenen tijdens de dienst heeft als doel de gemeente te laten beseffen dat iedereen geroepen wordt voor een barmhartige en rechtvaardige samenleving: dicht bij en ver weg. Diakenen dragen zorg voor het inzamelen van de gelden tijdens de dienst. In de voorbereiding en uitvoering van de eredienst de volgende aandachtspunten:

  • Toelichting op collecten d.m.v. weekbrieven, folders, afkondiging, beamer en gemeentebrief.

  • (ambitie) jeugd diaconale dienst (1x per jaar)

  • avondmaal (minimaal 4x per jaar)

  • 1x per twee jaar een (jaar)project waarvoor maandelijks wordt gecollecteerd.

Toerusten

Om de gemeente te kunnen toerusten zullen de diakenen met enige regelmaat zelf toegerust moeten worden. Dit gebeurt onder andere door:

 • tijdens de vergaderingen en eventuele andere bijeenkomsten elkaar te inspireren;

 • de landelijke diaconale dag(en) te bezoeken;

 • kennis te nemen van de inhoud van Diakonia, (tweemaandelijks magazine).

 • het uitnodigen van sprekers, mensen in het veld (bijvoorbeeld voedselbank, Welstad).

Helpen en doorverwijzen.

De diaconie wil alert zijn op eventuele gevolgen van bijvoorbeeld de problematiek van de sociale wetgeving voor mensen binnen de Onstwedder gemeenschap. Ook de mogelijke gevolgen van de participatie samenleving, waarbij de overheid zich steeds meer terugtrekt. We willen een zorgzame kerk zijn. Diakenen kunnen niet alles zelf het zal bij het helpen ook  gaan om coördinatie. Bij het helpen en doorverwijzen is het belang korte lijnen met instanties en met elkaar te hebben en te onderhouden. 
 
We geven hier invulling aan door:

 • wijkdiakenen nemen deel aan de wijkteams, ze proberen zicht te krijgen eventuele problematiek en dienovereenkomstig te handelen, ook het wijkteam als geheel heeft hier een functie.

 • contacten te onderhouden met Welstad (welzijnsorganisatie binnen de gemeente Skn)

 • het ver- en bezorgen van de verjaardagskaarten.

 • Het mede organiseren van een gezellige middag voor de 70+ ers in het startweekend.

 

Maatschappelijk welzijn en sociale vraagstukken

Sociale vraagstukken over armoede, vluchtelingen en zorg zijn een centraal aandachtspunt voor diakenen. Ook de multiculturele samenleving en de heelheid van de schepping zijn belangrijke aandachtspunten.

 Inzamelen en besteden diaconale gelden

Wij dragen zorg dat het diaconaal geld op een diaconaal verantwoorde wijze wordt beheerd en besteed. Er wordt jaarlijks verantwoording af gelegd aan de kerkenraad (voorleggen begroting en jaarrekening).

Raamwerk: Uit de collecten en vrijwillige bijdragen worden de diaconale quota betaald. Hetgeen resteert wordt, 3x per jaar (april =Q1; Juli = Q2; december= eindejaargiften), bestemd voor een aantal diaconale doelen, deels via Kerk in Actie. Wij hebben daarbij een voorkeur voor organisaties die werken vanuit een christelijke traditie. Daarnaast streven we naar evenwicht tussen binnen en buitenlandse doelen waarbij we vooral onze naasten dichtbij (Onstwedde) niet uit het oog willen verliezen. Wij initiëren om de twee jaar een jaarproject waarbij er 12 extra collectes in het collecterooster opgenomen worden.

Jeugddiaconaat

Het jeugddiaconaat krijgt nieuw elan. We proberen de jeugd bij het diaconaat te betrekken. De activiteit van de jeugd in Bosnië en World Servants zijn voorbeelden van kansen/mogelijkheden om het jeugddiaconaat te stimuleren. Vanaf 2023 willen wij een meer zichtbare invulling aangeven aan deze ambitie.

 Heilig avondmaal

het avondmaal wordt bediend door de predikant waarbij de diakenen aan de tafel van de Heer dienen en de ouderlingen medeverantwoordelijkheid dragen.

AVG Richtlijn

In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht geworden. Voor de diaconie betekent dit dat we nog zorgvuldiger met privacy omgaan dan we al deden. We hanteren daarbij de richtlijnen vanuit de PKN.

 

Bijlage (Generiek) collecterooster

In het kerkelijk jaar zijn gemiddeld 56 fysieke collectes:

14 collectes zijn voor de kerk,

12 voor de diaconie (1x per twee jaar 12 extra collectes voor een nader te bepalen project).

13 x voor hulp dichtbij:

 • 2 x voor JOP,

 • 3 x voor de jeugd,

 • 1 x voor Oecumene,

 • 3 x voor Binnenlands diaconaat,

 • 1 x voor UMCG,

 • 1 x voor voedselbank,

 • 1 x voor NBG,

 • 1 x voor vredeswerk.

17 x voor ver weg:

 • 3 x missionair werk,

 • 4 x voor werelddiaconaat,

 • 2 x voor noodhulp,

 • 4 x voor zending,

 • 1 x voor SDOK,

 • 1 x voor kerk in Israel,

 • 1 x voor kind in de knel,

 • 1 x voor hulp aan gevangenen.

Van de giften (collecten) die via de bankrekening binnenkomen en die niet door de gever voor een speciaal doel gelabeld zijn is de verdeelsleutel 1/3 deel voor in stand houden van de gebouwen en 2/3 deel voor de aangekondigde diaconale doelen in de gemeentebrieven en zondagsbrieven.

In een model de (geplande) begroting en besteding van de diaconale fondsen:

Hulp Ver weg

17 collectes

Hulp dichtbij

13 collectes

Avondmaal

Twee-jaars project met 12 extra collectes

2021 Moldavia (Ouderen)

2023 Save the Children

De Diaconie heeft ook een financiële buffer van één jaar op een aparte bankrekening die in beheer is bij de kerkelijke administrateur.


 

terug

Kerkdienst 30Juni


Dagelijkse tekst

 


Bezoek ons via: