Stand van zaken van het beroepingswerk

16 November 2022 


Sinds de vorige gemeentebrief is de beroepingscommissie al weer
een aantal keren samen geweest. We beraden ons erop hoe nu
verder te gaan. Welke mogelijkheden hebben we nog?
We hebben een nieuwe lijst met namen aangevraagd bij het
mobiliteitscentrum. U moet zich niet voorstellen dat dat een
lange lijst is waaruit we kunnen putten. Als we zo’n lijst
doornemen kunnen er direct al redenen zijn waarom we tot de
conclusie komen dat de aangegeven kandidaat waarschijnlijk niet
op zijn/haar plek zou zijn in onze gemeente. Kandidaten die onze
nieuwsgierigheid prikkelen beluisteren we via internet en we
delen onze bevindingen.
We zouden de advertentie ook opnieuw onder de aandacht kunnen brengen. Dit heeft de vorige
ronde maar één kandidaat opgeleverd.
Ondertussen houden we ogen en oren open en horen we namen van kandidaten die mogelijk passen
in ons profiel. Het maakt ons nieuwsgierig en we verzamelen informatie over betreffende
kandidaten.
In de vorige gemeentebrief hebben we ook een beroep gedaan op u. We willen graag samen de trein
rijdende houden. Het gaat om onze kerk, onze gemeente en het gaat ons allemaal aan het hart. Er
zijn veel vrijwilligers werkzaam in de gemeente. Dat hebben we wel weer gezien tijdens het
startweekend. We willen het ‘gemeente-zijn’ voelbaar laten zijn. Dat is niet een taak voor enkelen
van ons maar voor ons allemaal. Iedereen is van waarde en kan zijn/haar bijdrage leveren van jong
tot oud.
Het geldt eigenlijk ook voor het beroepingswerk. Er is wel een commissie die zich daarmee bezig
houdt maar ook u kunt daar iets in betekenen. We kunnen onze wens in gebed bij God brengen. Het
zal het beroepingswerk vast ten goede komen. We kunnen het per slot van rekening niet alleen. Dat
steentje kan iedereen bijdragen. Toch…..? Doet u mee?25 Juli 2022

Het laatste bericht wat u van de commissie hebt gehad dateert van de gemeenteavond op 13 april. Er is toen medegedeeld wat de stand van zaken was en dat er een advertentie zou worden geplaatst op de site van PKN, Reliwerk en op de website van onze kerk. Inmiddels is de sluitingsdatum voor de sollicitatie op de vacature al lang voorbij. We hebben verschillende contacten gelegd en inmiddels hebben er ook gesprekken plaatsgevonden. Dat kost tijd, ook gezien de komende vakantieperiode. We zijn ons er terdege van bewust dat u niet veel van ons hoort maar op dit moment is er ook weinig te melden. De samenwerking is goed en dat is belangrijk. We hopen op uw vertrouwen.


13 maart 2022

Op 16 februari kwamen we weer samen en werd de avond geleid door een coach van de PKN. Hij zal ons in het beroepingsproces begeleiden en ons wijzen op de te nemen stappen. We begonnen met een bezinningsmoment en deelden liederen en teksten die ons inspireren in ons kerkelijk werk en geloofsleven. Er kwamen vragen ter tafel die ons stof tot nadenken gaven. Welke stappen moeten/mogen er genomen worden? Welke kwaliteiten zien we graag bij een toekomstig predikant? Welke taken moet de predikant zeker verrichten? Zijn we ons ervan bewust dat we van een predikant die voor 70% wordt aangenomen, niet de taken van een voltijd predikant kunnen verwachten? Waar leggen we dan de prioriteit? Allemaal vragen die ons bezighouden en wellicht ook u. Hoe zien we onze kerk graag in de toekomst? Welke bijdrage kan een toekomstig predikant daarin vervullen? Hebben we zelf ook een steen(tje) bij te dragen? Die 30% toch zeker! Dat moeten we samen doen. Dat kan ook omdat we allemaal een goede toekomst voor ogen hebben voor de kerk….toch? Ondertussen is de lijst met mogelijk beroepbare predikanten binnen van de PKN en hebben we (zeer weinig) namen binnengekregen uit de gemeente. We gaan ermee aan de slag. Er is een toekomst vol van hoop………

13 februari 2022

Een paar weken geleden zijn u de namen genoemd van de beroepingscommissie. Vanwege de coronamaatregelen was het lastig om fysiek samen te komen, daarom duurt het allemaal wat langer dan we willen.
Ondertussen is de voltallige commissie twee keer samen geweest. De eerste keer kwam Jan Lantinga ons namens de kerkenraad de opdracht officieel overhandigen. De tweede keer was onze consulent ds. Wolters aanwezig.
We hebben besloten dat Remke de Vries onze voorzitter is en Angelien Lantinga onze notulist/secretaris.
We volgen het ‘stappenplan voor beroepingscommissies’ dat is aangereikt door de PKN. Daarin worden adviezen gegeven en bovendien moeten er verplichte stappen worden gezet:
• Er wordt een lijst met beroepbare predikanten opgevraagd bij het mobiliteitsbureau van de PKN.
• De gemeente moet de gelegenheid krijgen om namen in te dienen van in haar ogen geschikte predikanten, voorzien van een duidelijke motivatie of argumentatie en van de naam van degene die de opgave doet.
De laatste vraag leggen we bij u neer.
Namen kunnen worden doorgegeven met een duidelijke motivatie/toelichting waarom u die predikant geschikt acht.
Hebt u de kandidaat meermalen beluisterd?
Hebt u dingen gehoord over zijn/haar pastoraat, catechese etc.?
Waar liggen volgens u zijn/haar kwaliteiten?
Vertel ons waarom u deze persoon geschikt vindt voor ons?
Namen zonder onderbouwing en ondertekening kunnen we helaas niet in behandeling nemen.
We zoeken een predikant passend in het profiel welke is opgesteld door de kerkenraad. Ook verschillende gemeenteleden hebben eraan bijgedragen. Voor de volledigheid is de profielschets meegestuurd met de zondagsbrief.
Namen kunnen via mail of op papier ingeleverd worden tot uiterlijk woensdag 23 februari bij
Remke de Vries, Kerklaan 24
of
Anna Veldhuis, Luringstraat 19 of anna.fieldhome@ziggo.nl

26 december 2021

Namens de kerkenraad De kerkenraad kan met enthousiasme mededelen dan de beroepingscommissie voor een nieuwe predikant voltallig is. De commissie bestaat uit acht leden: Elien Wubs, Angelien Lantinga, Arianne Guijt, Gerben Kiel, Remke de Vries, Anna Veldhuis, Janneke Wubs en Albert Boels. Wij wensen de beroepingscommissie veel wijsheid en succes toe en hopen op een goed resultaat!
 
terug

Veertigdagentijd kalender

 

Kerkdienst 25 Februari


Dagelijkse tekst

 


Bezoek ons via: