Beleidsplan 2021-2026

Versie 1.0 vastgesteld d.d. 11-2-2021

 

Wij willen één kerkelijke gemeente zijn waar we het geloof in God, Jezus en de Heilige Geest belijden. Wij willen zijn liefde delen met anderen, verbonden met mensen om ons heen, ver weg en dichtbij. We mogen tot eer van God samenkomen in erediensten en andere bijeenkomsten om de onderlinge band te versterken en verbonden te zijn met elkaar.

 

Missie

We willen een zichtbare gemeente van Christus zijn in onze omgeving, dus niet alleen binnen onze gemeente, maar ook in het dorp.

 

Doelstellingen

 1. Inspirerende erediensten

 2. Zichtbaar bezoekwerk / pastoraat

 3. Diaconaal en op het gebied van zending actief zijn

 4. Eigentijds jeugdwerk

 5. Duidelijke communicatie

 6. Gemeenteleden stimuleren in het laten dopen en het doen van belijdenis

 7. Open gemeente zijn

 8. Openstaan voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen

 9. Beheer

 

Beleidsvoornemens

 1. De erediensten zijn inspirerend voor jong en oud en sluiten aan bij de dagelijkse praktijk en actuele zaken. Diensten worden ondersteund door een mix van liedbundels/muziek gebruik makend van audiovisuele ondersteuning.

Het Heilig Avondmaal wordt 4 x per jaar gevierd en is voor alle leden opengesteld.

 1. Het bezoekwerk wordt door de wijkteams verzorgd in samenspraak met de predikant. Voor oudere gemeenteleden wordt er een of meerdere keren per jaar een activiteit gepland. Organiseren van wijkavonden door het wijkteam in huiselijke kring of in de Brinkhof.

 2. Actief geld /producten inzamelen om goede doelen ver weg en dichtbij te steunen.

 3. Kindernevendienst, clubs en catechisatie maken gebruik van actuele methodes en hebben een hoge mate van vrijheid in het organiseren van bijeenkomsten/activiteiten.

 4. Alle erediensten zijn in beeld en geluid te volgen.

Gemeente wordt via diverse nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de actuele zaken Potentiële gemeenteleden ontvangen de Infobrief over het reilen en zeilen van de gemeente. Na de dienst op biddag wordt er een gemeenteavond georganiseerd.

 1. Jaarlijks actief aanbieden van belijdeniscatechese en bij geboorte doop bespreken.

 2. Erediensten en activiteiten zijn voor een ieder toegankelijk en hebben een uitnodigend karakter

 3. Samenwerking zoeken met instellingen binnen en buiten het dorp

Binnen de gemeente ruimte bieden voor het initiëren van gespreksgroepen, groepsactiviteiten etc.

 1. Een evenwichtige begroting en effectief en efficiënt beheer van gebouwen en financiële middelen.

De jaarlijkse actie kerkbalans (VVB) is een actie van de Commissie van Kerkrentmeesters tezamen met de wijkteams. Dit is een gerichte actie gekoppeld aan fysiek bezoekwerk om de betrokkenheid te vergroten.

terug

Kerkdienst 30Juni


Dagelijkse tekst

 


Bezoek ons via: